بارنی(@im__democrat) 's Twitter Profile Photo

@_hadistb_ ریحون @artinnategi MR.NONE @Adi_hsr من ک قابلیت حامله شدن ندارم دوستمونو دیگ نمیدونم😂

@_hadistb_ @Ryhnesmt1 @artinnategi @AlpSabkTakin @Adi_hsr من ک قابلیت حامله شدن ندارم دوستمونو دیگ نمیدونم😂
account_circle